https://www.high-endrolex.com/41 https://www.high-endrolex.com/41 SEDMIKRÁSKA - Soukromá mateřská škola - Bradlec | Vzdělávací program
nic...
Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

JAKÝM ZPŮSOBEM U NÁS PROBÍHÁ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE?

 

Naše Sedmikráska má svůj výchovně vzdělávací program s názvem

„ JSME JEDNA VELKÁ RODINA „

 

CO TO JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM?

 
 • Je to cesta, kterou jsme si my velké holky zvolily, abychom děti naučily to, co mají znát a  umět
 • Předškolní vzdělávání má usnadnit dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu
 • Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni nabídnout dětem dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení
 • Připravujeme děti pro jejich další životv vztah k ostatním lidem, sobě samým

 

JAK PROBÍHÁ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE?

 • Týdenní až čtrnácti denní námětové projektové bloky
 • Součástí tohoto projektu budou barevné dny, ve kterých se budeme se všemi dětmi zaměřovat na konkrétní zájmové činnosti
 • V naší školce „nekroužkujeme" - to znamená, že nadstandardní aktivity nabízíme všem dětem v rámci výchovně vzdělávací práce

SEDMIKRÁSKA MÁ 7 KRÁS:

NAŠE INTEGROVANÉ BLOKY A JEJICH HLAVNÍ CÍLE A CHARAKTERISTIKA. Vzájemně se prolínají v naší filosofii práce s dětmi po celý rok.

1. KRÁSA - SEDMIKRÁSKA PŘÁTELSKÁ:

Přátelství je mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a porozuměním. V přátelském vztahu se lidé vůči sobě chovají ohleduplně a chtějí pro své přátelé to nejlepší, mohou se svěřit se svými pocity a názory beze strachu a obav, že by byli souzeni. V přátelství je také důležitá vzájemná upřímnost, důvěra, schopnost empatie a beze sporu i běžná vzájemná a nezištná pomoc.

Malé děti mají rády společnost a rády komunikují, což přispívá k získávání sociálních zkušeností. Na základě těchto zkušeností si děti následně vytváří svá první přátelství.

V předškolním věku patří mezi typické znaky dětských přátelství důraz na společnou činnost, aktivity k uspokojování vlastních potřeb a posílení vlastního i kamarádova statusu.

Cílem naší mateřské školy je, aby zde bylo každé dítě šťastné a spokojené, a to zároveň přispívá k přirozenému získávání sebejistoty a důvěry v sebe samé. Přispíváme k rozšiřování dětských zkušeností nejen v základních sférách ale i v sociálně- emoční.

2. KRÁSA - SEDMIKRÁSKA BEZPEČNÁ

Bezpečnost našich dětí je pro naši školku prvořadá. Proto již při stavbě nového objektu byl kladen důraz na bezpečnost. Školka je vybavena moderní technologií zabezpečení, je bezpečná výběrem použitých materiálů, všechny herní prvky jsou ověřené revizí MŠ, a vše je odsouhlaseno kontrolním úřadem pro hygienu. Veškerá školní opatření jsou směrovaná k předcházení nehod.

Naši učitelé ovládají zásady první pomoci. Lékárnička je pravidelně kontrolována a doplňována.

     Velkou zásadou naší školky je dodržovat zásady bezpečnosti, poskytnout dětem bezpečí jednak emocionální a sociální, ale zároveň v rámci bezpečnosti podporovat fyzický rozvoj, kreativitu dětí, jejich radost z objevování a ověřování si svých zkušeností prožitkem.

Vycházíme z toho, že děti, které se na hru koncentrují a kterým je umožněno sbírat vlastní zkušenosti, dováží své schopnosti realisticky odhadnout. Pouští se pouze do takových riskantních situací, jež také mohou zvládnout. Dávají na sebe pozor. Pokud jim toto dovolíme, rozvine se u nich přirozený respekt, pud sebezáchovy a realistický pohled na své schopnosti.

     Naší velkou prioritou je využít lokalitu- polohu školky v centru přírody pro bezpečný růst a vývoj dítěte. Příroda se každým dnem mění, což vytváří stále nové podněty vyžadující prozkoumání a přizpůsobení se – kdysi základní podmínky přežití, dnes výrazný prvek rozvoje osobnosti dítěte. Snažíme se, aby děti strávily co nejvíce času na vzduchu v jejich přirozeném prostředí, ale především budou mít díky pobytu v přírodě posílenou imunitu a sníží se riziko vypuknutí alergií a virových onemocnění.

Proto je naší zásadou: poskytnutí svobody a ponechání prostoru pro vypěstování umění přijmout zodpovědnost sám za sebe a za svá rozhodnutí, odhadnout své schopnosti. Ale i zároveň umění přijmout daná pravidla, podřídit se jim a dodržovat je, pro bezpečnost svou i ostatních. Vytvořit bezpečné prostředí s přátelskou atmosférou a vzájemným respektem. Bezpečné prostředí v duchu vzájemné podpory a pomoci. Místo pro bezpečný emocionální a sociální vývoj dítěte.

3. KRÁSA - SEDMIKRÁSKA LASKAVÁ

Člověk během svého života prochází mnoha etapami. Tou nejdůležitější z hlediska nabývání vědomostí, zkušeností, vytváření hodnot a hledání sebe sama je věk od narození do 7 let. Dítě jako houba nasává vše, co mu život nabízí, bez zkoumání, posuzování a ověřování, zda je to pravda. Pro něho se vše co prožívá, jeho pravdou stává.

V tomto období se tak tvoří základ pro jeho život, pro vytváření jeho hodnot ať již duchovních, morálních či sociálních. Tvoří se základ pro jeho sebepojetí a sebenalezení. Jeho začlenění do kolektivu, sociální skupiny, či cítění se součástí většího celku jako je příroda a Vesmír.

Záměrem naší práce je vytvořit pevný základ, ze kterého by člověk mohl vycházet celý svůj život

Základ, v němž by měl mít povědomí o sobě samém, o Já a o Já jsem (tedy součást celku, o dědictví našich předků a o existenci něčeho většího než jsem Já). Měl by věřit sobě, svému úsudku, vědění, chápání i tomu co cítí. Měl by své pocity a emoce přijmout jako jednu z možností svého projevu. Měl by věřit své intuici, jistotě sebe sama a vědění, kde je mé místo a co je mým úkolem.

Při pevných základech je člověk schopen přijímat život ve všech jeho podobách. A i když se zdá, že je nám život určen, ví, že existuje nekonečně mnoho možností jak ho prožít.

Při dobrých základech si každý dovede najít tu správnou cestu, a i když někdy odbočí, při důvěře v sebe sama, se na tu správnou cestu opět vrátí. Najde vždy další možnosti. Pak se stává laskavým průvodcem svého života i života jiných.

Žije živost s laskavostí, milostí, vděčností, láskou a radostí.

4. KRÁSA - SEDMIKRÁSKA ZDRAVÁ

Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. Správný životní styl – tedy vyvážené propojení pohybové aktivity, výživy a vnitřní pohody - může mnohé vylepšit. Začít v dětství je nejvýhodnější, protože nevhodné zvyklosti se v dospělosti těžko odstraňují.

Tyto zásady jsou v naší mateřské škole všudy přítomné při práci a samotném životě dětí a dospělých po celý rok. Jsme si vědomy, že pokládáme základy dalšího vzdělávání, návyků a dovedností v oblasti tělesné i sociálně emoční. Nejedná se tedy pouze o zúženou oblast péče o své zdraví a tělo, ale o celou komplexní výchovu zaměřenou na výchovu zdravého a šťastného dítěte.

 VÝŽIVA

 • Povědomí dětí o správné stravovací pyramidě, které potraviny a proč jsou pro tělo důležité a zdravé a které ne
 • Naučit děti zdravě mlsat
 • Nacházet a objevovat nové chutě
 • Pitný režim v dostatečném množství
 • Společné připravování jídel
 • Samostatnost při sebeobsluze

POHYB

 • Dostatek pohybu ve třídě i při pobytu venku
 • Nabídka různých pohybových aktivit – zajímavá forma a motivace
 • správné tělovýchovné návyky
 • sledování tělesné zdatnosti dětí
 • používání tělovýchovného názvosloví
 • Přenášení výchovně vzdělávacího procesu do okolní přírody
 • Posilování sebedůvěry, jistoty a vůle dětí

 PROSTŘEDÍ

 •  Bezpečné a podnětné prostředí
 • Zásady rovnosti, přátelství a úcty
 • Učit děti vlastním příkladem
 • Seznamovat s velikostí, rozmanitostí světa kolem nás
 • Dostatek lásky, podnětů a pozitivního přístupu

 VNITŘNÍ POHODA

 •  Samostatnost dětí v chování a rozhodování, posilování jejich kompetencí
 • Každý jsme jiný a přesto důležitý
 • Navazování citových vazeb mezi dětmi a dospělými
 • Společné prožívání

5. KRÁSA - SEDMIKRÁSKA TVOŘIVÁ

Fantazie a tvořivost jsou základem pro rozvoj osobnosti dětí. Tvořivost je schopnost vidět stejné věci jinak, hledání řešení úkolů a problémových situací. Je to i představivost, myšlenková a pohybová pružnost, spontánnost a originalita a také citlivost vůči problémům.

Rozvoj představivosti v našem pedagogickém pojetí práce s dětmi je chápána jako velmi důležitá vlastnost.

Výtvarná tvořivost:

 • seznámení se širokou škálou výtvarných a pracovních technik
 • podporování dětské fantazie
 • nesvazování dětské představivosti vlastním ohledem
 • výtvarné vidění v prostředí kolem nás

Tvořivost při hrách:

 • dávat dětem prostor a volnost pro vlastní tvořivou hru
 • hledání nových možností a využití pomůcek pro hru

Tvořivost při práci:

 • pocit vlastní seberealizace, autentičnosti, samostatnosti a činorodosti, která produkuje touhy a cíle

Sociální a citová tvořivost:

 • schopnost komunikace s vrstevníky
 • řešení každodenních běžných problémů
 • umět se společně dohodnout
 • přemýšlet nad jinými způsoby řešení
 • dětská sebereflexe, soucítění
 • potlačení svého ega a myšlen v rovině celé skupiny

Tvořivost pohybová a sportovní:

 • rozvoj fantazie, schopnosti tvůrčího myšlení – hledání řešení, tak aby se dokázaly „poprat“ s problémy

6. KRÁSA - SEDMIKRÁSKA ZVÍDAVÁ

Prostřednictvím her a zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností, s využitím dramatizačních prvků a komunikačních možností každého jedince, se děti seznamují se změnami v přírodě, v životě lidí i zvířat, charakteristickými znaky pro určitá období i posloupností dějových situací a rituálů. Dětskou zvídavost podněcujeme a podporujeme v rámci jejich potřeb a to především prožitkovým učením a převážně smyslovým vnímáním.

Vše co nás obklopuje je pro nás a naše děti inspirací pro podporu a získávání kladného vztahu k prostředí, přírodě a k životu. K rozvíjení poznání využíváme i přírodní prostředí, jimž jsme obklopeni (zahrada MŠ, nedaleký les a v neposlední řadě i obecní hřiště)

Naší prioritou je rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání, v souladu s osvojováním si základních hodnot a získáváním osobnostní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná bytost působící na své okolí

7. KRÁSA - SEDMIKRÁSKA SAMOSTATNÁ

Dlouhodobým záměrem naší MŠ je připravit děti tak, aby byly osobnostmi, které jsou samostatné a schopné dívat se kolem sebe a vstřebávat co nejvíce nabízených poznatků. Ve smíšených třídách si zároveň osvojují sociální role, předávají si zkušenosti, rozvíjí prosociální chování. Zohledňujeme přitom individualitu, vlastní vývoj a tempo každého dítěte.

Při výchově k samostatnosti využíváme touhy dítěte po poznání a napodobování, jeho potřebu zaměstnání a úsilí o samostatnost. Vycházíme z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat a objevovat nové věci. Očekáváme, že budou schopné vše využít ve svůj prospěch a zároveň čelit problémům, které život přináší. Zdrojem touhy po samostatnosti je zdravý pocit sebedůvěry a sebevědomí. Samostatnost je pro dítě velkou výhodou – necítí se bezradné

Děti jsou vedeny ke spontánnosti a spolupodílí se na tvorbě programu, který rozvíjí myšlení, komunikaci, tvořivost, pohybové dovednosti, sebeuvědomění a respekt vůči sobě a druhým, optimální prosazení se ve skupině, schopnost podřídit se, domluvit se a spolupracovat při společných činnostech.

Kromě těchto společensky potřebných vlastností je naší snahou pěstovat přiměřenou odvahu a schopnost samostatně rozhodovat, jak to vyžadují zájmy a potřeby jeho i ostatních.

Výchova k samostatnosti neznamená, že si dítě dělá, co chce. Právě naopak. Spolupracujeme s dětmi jako s rovnocennými partnery. Ke kázni a pořádku vedeme děti uspořádáním a zavedením denního režimu, který se vyznačuje účelností, pravidelností a přesností. Tvoříme pravidla a důsledně trváme na jejich dodržování a vyhodnocování.

Efektivním cílem výchovy k samostatnosti je vychovat takové dítě, které se umí chovat a správně samostatně jednat i tehdy, když mu nic nenařizujeme nebo když ho nikdo nepozoruje a nekontroluje.

Předcházíme příkazům a zákazům a dětem spíše nabízíme možnosti voleb. Za svou volbu nesou zodpovědnost. Předkládáme náměty k rozvíjení a vymýšlení variant a objevování nových forem kreativního vyjadřování. Trénink samostatnosti totiž znamená i rozvoj myšlení dítěte.

„Samostatnější člověk je šťastnější, nepotřebuje vždy a za každých okolností jiné lidi, aby mu pomáhali. Naopak – on dokáže pomoci jiným a tak se stává nezávislejším.“

BAREVNÉ DNY - v těchto dnech se o trochu více věnujeme určité specifické činnosti v rámci tématického projektu.

 • BÍLÝ – dětská jóga
 • ČERVENÝ – dramatika
 • MODRÝ – hudba
 • ZELENÝ – pohyb
 • HNĚDÝ – tvořivost
 • ŽLUTÝ – angličtina hrou

BÍLÝ DEN - Dětská jóga

Děti nemohou praktikovat jógu jako dospělí. Jógová cvičení pro děti vyžadují specifickou metodu, jejímž základem je hra, tvořivost a respektování věkových zákonitostí dítěte. Po mnoha letech vznikla metodika pro cvičení s předškolními dětmi, na které se podílelo mnoho odborníků a podle které budeme cvičit i my. Dětem nevnucujeme jógu jako duchovní cestu, ale chceme v dětech probouzet a upevňovat všeobecné uznávané lidské, etické a morální zásady. Jógová cvičení jsou prospěšná všem dětem, působí na celého člověka. Zlepšují potíže fyzické i psychické. Protahují důležitá svalstva, navozují klid, pohodu, soustředění a relaxaci

ČERVENÝ DEN

Dramatika pomáhá k:

 • osobnostnímu rozvoji- rozvíjí uvolnění a soustředěnost, odstraňují se zábrany, zcitlivuje se vnímání a schopnost objevování sebe sama i okolního světa. Prohlubují a obohacují se pohybové dovednosti a schopnosti výrazu s pohybem, rytmické cvičení, plynulost a barvitost mluvního projevu. Uvolňují se a rozvíjejí obrazotvornost a tvořivost.
 • sociálnímu rozvoji – rozvíjí schopnost kontaktu a slovní i mimoslovní komunikace, učí se umění naslouchat si vzájemně, prohlubuje schopnost vcítění, skupinové citlivosti, důvěry a spolupráce.

Dramatika přispívá k vytváření tvořivé a vnímavé osobnosti, které je nejen individualitou, ale i součástí kolektivu.

 • pomáhá rozvíjet a obohacovat obrazotvornost = představivost a fantazii
 • podporuje a všestranně působí na rozvoj tvořivosti
 • vede k samostatnému a osobitému myšlení
 • pomáhá objevovat vlastní zdroje
 • využívá všech pěti smyslů a rozvíjí je
 • zaměřuje se na řeč a její praktický nácvik
 • rozvíjí intelekt
 • dopomáhá ke zvládnutí a kontroly vlastního já
 • objevuje a učí kontrolu emocí a jejich projevy

Toto všechno a ještě spousta dalších faktorů lze v dramatice najít. Pomocí různých her, cvičení a dramatických improvizací, které umožňují spontaneitu a prožitek, lze rozvíjet vnímání, nacházet tvořivé řešení, uvědomovat si mravní pravidla, naučit se samostatně a odpovědně rozhodovat, respektovat druhé lidi a jejich názory, spolupracovat s dalšími ....

HNĚDÝ DEN - tvořivost

 • Kresba - vzniká na základě uvědomělého pozorování skutečností nebo citového zážitku, vzrušení, či myšlenkového pochodu a následného úsilí sdělit něco svou osobitou formou. Využívání různých pomůcek: tužka, pastelka, fix, pastel, zmizík, rudka, uhel, prst, křída, dřívko, štětec, hřebík
 • Malování - je u dětí odrazem významu věci, snaží se o zvýraznění svých vztahů, citů a prožitků. Pomůcky: štětce různých velikostí a tloušťky, barvy-temperové, škrobové, remakolorové
 • Grafické techniky - různé druhy tisků, které děti zvládnou motoricky, myšlenkově i časově
 • Modelování - plastelína, písek, těsto, keramická hlína v plošném i prostorovém vytváření
 • Plošné a prostorové tvoření z papíru, textilií, dřeva, přírodnin, provázků i kovových materiálů
 • Tvoření pomocí stříhání, lepení, motání, vázání
 • K tvořivosti využíváme všemožné prostředky, kterými můžeme podpořit rozvoj dětské fantazie, manuální zručnost i duševní pohodu. Týká se to i vlastností, paměti, myšlení a dalších racionálních dovedností. Přispíváme tak k rozvoji celé osobnosti dítěte.

ZELENÝ DEN - den pohybu a sportu

 • radost z pohybu, uvědomění si jeho významu pro zdravý život
 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
 • zachování správného držení těla v klidu i pohybu
 • koordinace pohybu se správným dechem
 • koordinace lokomoci a další pohyby a polohy těla
 • zvládání základních pohybových dovedností, schopností a prostorové orientace
 • rozvíjení aktivnosti, rytmičnosti a plynulosti pohybu a jeho vědomé vedení
 • aktivizování pocitového uvědomění
 • rozvíjení dětské pohybové tvořivosti

MODRÝ DEN  - hudba

 •  ZPĚV – zpívání písní s doprovodem kytary a klavíru společně, ve skupinách, sólově, písně klasické, lidové, moderní
 • POHYB – podle hudby, hudební improvizace, hudební hry, hudební pohádky
 • POSLECH – dětské písně, různé styly a nálady hudby, muzikoterapie
 • HRA NA NÁSTROJE – dětské rytmické, ozvučování předmětů, rytmus, sluch

ŽLUTÝ DEN

 • angličtina hrou v rámci dopolední výuky se všemi dětmi pod vedením speciálně vyškoleného lektora od společnosti Wattsenglish. Výuka je přizpůsobena věku a schopnostem dětí. Probíhá formou hry s maximálním využitím písniček, obrázků a pohybových aktivit.
 • Pro nejstarší děti v posledním roce před nástupem do ZŠ máme pravidelné úkoly od skřítka Křapíka a výuku na dětské flétničky

ODPOLEDNÍ AKTIVITY PRO DĚTI:

DĚTSKÁ JÓGA

HUDEBNÍ TĚLESO

HÝBÁRNA

 • v MŠ je prováděna logopedická náprava 2x týdně - pondělí a středa