https://www.high-endrolex.com/41 https://www.high-endrolex.com/41 SEDMIKRÁSKA - Soukromá mateřská škola - Bradlec | Filozofie života v naší školce
nic...
Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto
 • První roky  života mají pro děti dalekosáhlý význam
 • Poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většinu toho, co se dítě v tomto věku naučí a prožije a co z okolního prostředí přijme, je trvalé a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném a mimo rodinném prostředí, se v jeho životě – třeba i daleko později zhodnotí a najde své uplatnění
 • Naše MŠ chápe tuto možnost, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci zajistit dítěti od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených a odborných podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Snažíme se pro děti a jejich rodiče vytvořit rodinné prostředí, ve kterém by se cítili dobře. Děti učíme vnímat svět kolem nás s klady i zápory, umět se orientovat v tomto světě a mít ve svém srdci velké místo pro lásku a přátelství. Základem naší práce je prostředí vzájemné důvěry, respektu, vytvoření zdravého sebevědomí u dětí a položení základu nejenom celoživotního vzdělávání ale hlavně sociální a emoční inteligence. Myslíme si a doufáme, že tento duchovní základ v dětech zůstane po celý život. Jsme pro děti velké kamarádky a oni nás oslovují jako své vrstevníky jménem.
 • Velmi důležitým momentem chápeme úzkou vazbu na rodinu, která je sama o sobě nepostradatelnou součástí předškolního vzdělávání.
 • Respektujeme a rozvíjíme základní sekundární potřeby dětí:
 

Potřeba bezpečí – navození pocitu jistoty a stálosti, vytvoření řádu
Potřeba sounáležitosti – vztahy mezi dospělými a dětmi, dětmi navzájem
Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů – vzhledem na věkové a vývojové zvláštnosti a odlišnosti
Potřeba stálosti, řádu a smyslu v podnětech – pravidla společného soužití
Potřeba bezpečí a jistoty - prvotní citové a sociální vztahy k osobám nejbližším
Potřeba identity, společenského uplatnění a společenské hodnoty – přijímání dítěte jako rovnocenné osobnosti s právem vlastního názoru
Potřeba otevřené budoucnosti – otevírat dětem budoucnost především pozitivním přijetím a odkazem na jejich příští směrování

 

Velký důraz klademe na sociální inteligenci dětí

Čemu děti učíme:

 • Rozpoznat co je dobré a co špatné pro mě i pro druhé
 • Vnímat prožitky a pocity druhých a chovat se podle toho
 • Uvědomovat si svá práva a práva druhých
 • Respektovat dospělého, podřídit se společně stanoveným pravidlům chování
 • Uplatňovat základní společenské návyky
 • Odpovídat za své jednání v běžných situacích v MŠ
 • Zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • Svým příkladem či slovem ovlivňovat chování vrstevníků i mladších dětí
 • Přijímat ocenění, zvládnout neúspěch, učit se sebehodnotit
 • Prožívat radost z úspěchu svého i ostatních
 • Být citlivý, chovat se adekvátně k mladším, pomáhat jim
 • Být citlivý k seniorům – dělat jim radost
 • Uvědomovat si hodnotu člověka i přes výrazné odlišnosti
 • Dohodnout se (rozdělit se o hračky, řešit problém či konflikt)
 • Domluvit se na společném řešení jednoduchých záležitostí
 • Vyjádřit své pocity slovně, výtvarně, pomocí zpěvu pohybu, dramaticky
 • Uvědomovat si sílu kamarádství, báječný pocit společného prožívání
 • Bránit se projevům násilí, ubližování a ponižování